gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

CHP t?z???ne ?nerim, ?70 ya??n? ge?en hi? bir yere aday olmas?n? yaz?lmal?d?r

gündeminiz

Kurultaylar partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, bu kere 9-10 Mart tarihinde Tüzük Kurultay? yapacak. Etrafa bak?yor, inceliyor ve görü?üyorum. “Tüzük böyle olmal?d?r”. “Hay?r ?öyle olmal?d?r” diyen baz? guruplar?n oldu?unu ve ?imdiden ahmak kestiklerini tespit ettim.

Elbette demokrasi çok önemli ve CHP de, en önde olan bir durum oldu?unu herkes bilir. ?yi güzel de, bu çok seslili?in sesine kulak veriyorum. Herkes gelecekte kendine bir tak?m kolayl?klar yani menfaatler sa?layacak bir tüzü?ün pe?inde.

Elbette kurultay delegeleri bunlar?n tümünü görü?üp de?erlendirecek ve en demokratik bir tüzü?ü haz?rlayacaklard?r.

Benim gelecekte CHP den iktidar olmas? d???nda hiç bir beklentim olmad??? için, bende tüzü?ü ?öyle bir inceleyip, daha demokrat, daha kat?l?mc? ve halkç?l?k ad?na katk?s? olsun diye kurultay delegelerine ve tüm CHP li olanlara baz? önerilerim olacak.

Madde: 3 Partinin amac?

Bu maddenin sonuna, “Bu maddede belirtilen hususlar? gerçekle?tirmek için görevde olan yönetimler partiyi iktidar yapmakla yükümlü olup bunu iki devrede gerçekle?tirmeyen yönetici ve yönetimler görevi b?rak?rlar” maddesi eklenmelidir.

Madde: 7- B bölümü

Parti üyelerinin haklar?n?n anlat?ld??? bu bölümdeki, a- ve c – maddeleri birle?tirilerek;

70 ya??n? geçmeyen üyelerin, parti seçimlerinde, parti organlar?na aday olmak, yine genel ve yerel seçimlerde aday aday? olmak,, aday seçilince parti listesine kat?lmak”  ?eklinde de?i?tirilmelidir.

Devam?na ayr? bir madde eklenerek;

“70 ya??n? geçen parti üyeleri ilçe, il ve genel merkezde olu?turulacak Parti Dan??ma Kurulu üyesi olarak görev yaparlar.

Bu kurul parti ile ilgili izlenimlerini ve partinin iktidar? için yap?lmas? gerekenleri rapor haline getirir ve bulunduklar?, ilçe, il veya Genel Merkeze bildirir ve takipçisi olurlar” eklenmelidir.

Madde 29 ?lçe Yönetim kurulu;

“Bu maddede belirtilen üyelikler ?lçe Kongresinde 2 eksikle seçilir. Eksik olan üyelikler, yine seçimle gelen Kad?n ve Gençlik kolu ba?kanlar?yla tamamlan?r.”

?lavesi yap?larak seçimlerde en çok çaba sarf eden Kad?n ve Gençlik Kollar?n?n, etkinlikleri,  yetkileri ve sorumluluklar? art?r?lm?? olur.

Madde 33 ?l yönetim Kurulu;

“Nüfusa göre belirlenen yönetici say?s? 2 eksikle seçilir. Bu eksikli?i Kad?n ve Gençlik Kolu ba?kanlar? tamamlar” maddesi eklenmelidir.

Madde 37 Parti Meclisi;

Parti Meclisine  aday olacaklar, üyelikte en az bir üyenin önerisiyle oldu?u gibi, en az  …… delegenin önerisiyle aday olur” ibaresi eklenmelidir.

Kurultayda seçimler;

Madde 48 deki, J bendi ile madde 55 deki a bendinin 2. Paragraf? birle?tirilerek;

“Seçimler ortak liste (Çar?af) ile yap?l?r” ibaresi konulmal?d?r.

Böylece hiçbir yerde ve seçimde blok liste denilen biat etme sistemi ortadan kalkm?? ve gerek üye gerekse delegeler hür iradesiyle kendilerini ve ülkeyi yönetecek yöneticilerini seçme hakk?na sahip olmu? olurlar.

Malum, CHP ile ilgili bir olgu var. CHP li olan her ?eyi bilir ve bilmedi?i konu bile olsa onda görü? bildirir ahkam keser.

Tüzük kurultay? öncesi olu?an guruplara bak?ld???nda bu ahkamlar zaten görülüyor. Benimde naçizane partinin gelece?i için akl?ma gelenler ya da gördüklerim bunlar. Dikkate al?n?r ya da al?nmaz. O da karar vereceklerin bilece?i i?tir.

9-10 Mart Tüzük Kurultay? sonuçlar?n? bekleyip görece?iiizzz…

 

Mustafa DOLU

Halk?n Avukat?

Ba?yazar, Genel Yay?n Yönetmeni

 

 

0 Yorum