gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

Ba?ar?s?z liderler ?ttifak m?" Koalisyon mu"

gündeminiz

 

Ülkemizin birlik, beraberlik ve güce en çok ihtiyaç duyuldu?u ?u günlerde, siyasilerimizin durumuna bakar m?s?n?z? Gurup toplant?lar?n?n yay?nland??? saatlerde bereket çocuklar okullar?nda da liderlerin konu?malar?n? izlemiyorlar.

Bir ülkeyi yönetenler ve yönetmeye talip olanlar?n konu?malar?n? dinledikten sonra  akla ilk gelen mahalle kad?nlar?n?n kavgas? oluyor. Herkes bilir ki, o kavgalarda kavgaya kar??an han?mlar evlerinde ne var ne yok, aile fertleri ne yapar, kocalar? ve çocuklar? neler yapm??t?r hepsi övünmek olarak orta yere getirilir ve kar?? tarafa sizin neyiniz var diye sorularak kavgada üstünlük sa?lamaya çal???l?r.

Sonra köyün ya da mahallenin hat?rl?lar? araya giren ve kavga biter. Ertesi gün kavga edenleri el ele kol kola çapada, ekimde veya hasatta bir arada görebilirsiniz.

Peki bizim liderlerin bunlardan fark? var m??

Elbette yok. Birbirlerine akla hayale gelmedik ithamlar, h?rs?zl?klar?, ars?zl?klar?, ba?ar?s?zl?klar? orta yere getirilir ve kürsüden birer birer dökülür.

At?lan çamurlar, iftiralar ithamlar yerine gider mi? Evet gider. Sonra a??klar?n at??malar? gibi sözü bir ba?kas? al?r ve yine o gergin hava sürdürülür ithamlar yap?l?r. Buradaki söylemlerin asl?n?n olup olmad??? da hiç önemli de?ildir. Asl? olan belgelense bile, “Yaland?r, iftirad?r,. Bunlar do?ru ç?ks?n hemen makam?mdan ve görevimden ayr?laca??m” denilerek tabana mesaj verilir.

Sonra ortaya konulanlar do?ru ç?k?nca da, “At? alan Üsküdar’? geçmi?tir” deniler ve sayfa kapat?l?r.

??te bunlardan birkaç örnek.

AKP Genel ba?kan? ve Cumhurba?kan?m?z Erdo?an ile, 2019 seçimlerine kadar Ba?bakanl?k yapacak olan Y?ld?r?m, Ana Muhalefet partisi genel ba?kan?na dediklerini b?rakmad?klar?n? unutup, yeniden Genel ba?kan seçildi?inde yada hasta oldu?unda, tebrik edip  geçmi? olsun dileklerinde bulunuyorlar.

Ayn? ?eyleri geri dönüp K?l?çdaro?lu yap?yor.

?imdi ben onlar?n seslenmeleriyle, “EEEYY bu ülkeyi yönetenler ve yönetmeye talip olanlar bir araya gelin ve çare aray?n. Ülkemiz sava?ta, terör belas?yla ba??m?z dertte, Ortado?u da emperyalist güçlerle bo?u?uyoruz, ekonomimiz kötü, insanlar karamsar, i?sizlik alm?? ba??n? gidiyor. Hak, hukuk, adalet hak getire. D?? borcumuz katlan?yor. Tar?m ülkesiyiz ama, ba?ta et, peynir,  ya?, sebze, meyve ve baklagiller bir yana, saman ithal ediyoruz saman” diye hayk?rsam haks?zl?k m? yapm?? olurum!..

MHP Lideri Bahçeli ile eskiden parti lideri olan ve ?u an hükümette bakanl?k koltu?unda oturanlar?n neler dedikleri daha dün gibi ak?llar?m?zda ve ar?ivlerde duruyor.

?imdi ise can ci?er kuzu sarmas? ve kraldan çok kralc?l?klar? sürüyor. Siyaset, etik böyle bir ?ey midir? Bir insan geri dönüp geçmi?ine bakmaz m? yahuu..

 

?ttifak m?, koalisyon mu?

 

Ak Parti Kurulup iktidar oldu?u 2002 y?l?ndan bu yana MHP zaten Akp ile ittifak halinde de?il mi ki, ?imdi yeni bir “Cumhur ittifak?” yap?yorlar?

AKP ne zaman dara dü?tü de MHP h?z?r gibi yeti?medi ki?

Bu iki parti referandumda da ittifak?n? sürdürdü. Ancak YSK’n?n ald??? mühürsüz oylar geçerlidir karar?ndan sonra referandum 51.2 ile geçti. O zaman “At? alan Üsküdar? geçti” denilmedi mi?

Peki, bu iki partinin Kas?m seçimlerinde ald??? oylara bak?l?nca yüzde 11.5 ve 49.5 iken bu oylar?n referandumda neden dü?tü?ünü bilmiyorlar m??

Biliyorlar ve ad?na “Cumhur ittifak?” dedikleri metni bu nedenle imzalad?lar. AKP, tek ba??na iktidar olabilse ve Cumhurba?kan?n? seçecek oya sahip olsa MHP için söylediklerini sineye çekip bu ittifaka evet der mi?

Elbette demez.

Pekiii,  MHP tek ba??na seçimde baraj? geçece?ini bilse, kendilerinin AKP için, AKP’nin de kendileri için söylediklerini unutup bu ittifaka evet der mi?

Elbette demez.

Bu durumda ikisinin de birbirine ihtiyaçlar? var. Bu bir ittifakt?r koalisyon de?ildir. Bu ittifak seçimi kazansa hükümet parlamentodan kurulmayaca?? için buna koalisyon diyemeyiz.

Tüm bunlar? göz ard? ederek bankamatik vekillik edeceklere de hay?rl? olsun denemez mi?

Kar?? cepheye bakt???m?zda, referandumu kazand?klar?n? ve YSK’n?n müdahalesiyle kaybettiklerini her f?rsatta dile getiren ve seçimlerde, “Ülke tekrar demokrasiye ve parlamenter sisteme dönecek, hak, hukuk adalet en ince detaylar? ile i?leyecek, ülkemizde yoksul aile kalmayacak, i?sizlik büyük oranda azalacak, ülkemize ve kom?ular?m?za huzur gelecek ve ülkemiz dünyan?n parlayan y?ld?z? olacak. Ülkemizde ne ezilen ne ezen insanca hakça bir düzen olacak" diyenlerin ittifak?n da çal??malar?n? duyuyor ve izliyoruz.

Haydi bakal?m tüm bunlar? de?erlendiren halk?m?z demokrasi meydan?nda neye karar verecekler bekleyip görece?iz.

 

Mustafa DOLU

Halk?n Avukat?

Ba?yazar, Genel Yay?n Yönetmeni

0 Yorum