gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

?Bay Kemal? ve ?O Zat?tan Sonra Tebrik telgraf?

gündeminiz

Bu politika denen ?ey ne garip ?ey de?il mi? Ayr? yerlerde konu?an siyasiler ba?ta AKP Genel ba?kan? olmak üzere zaman?nda MHP Genel Ba?kan?’na neler dedi?ini bildi?imiz gibi, hala CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu’na, “Bay Kemal”  bazen de “ O zat” diye hitap ediyor.

 

K?l?çdaro?lu is, sokak jargonu a?z?na dü?memeye dikkat ederek , “Gözünü sevdi?im Recep Bey” diyerek kar??l?k veriyor.

Yine AKP genel ba?kan? ile MHP genel ba?kan?n?n geçmi?te birbirlerine neler dedi?ini herkes biliyor.

Hele hele ?çi?leri Bakan?m?z Soylu ile Turizm Bakan?m?z Kurtulmu?’un ?u anda olduklar? partiye girmeden önce yine birbirlerine nas?l hitap ettikleri daha gün gibi akl?m?zda duruyor.

Ülkemizi yönetenler ve yönetmeye talip olanlar?n bu tavr?n? izleyen vatanda? ?a?k?n. Hele hele onlar? izleyen çocuklar?m?z ve torunlar?m?za onlar?n hitap ?eklini anlatmakta zorland???m?zda bilinen bir gerçek.

Örnek insan olmas? gerekenler, mesele vatan ve millet oldu?una göre, birbirlerini a?a??lamaya, itibars?zla?t?rmaya niye meyillidirler bilemem ama hiçte ho? olmad??? da bir gerçek.

?imdi kürsülerden böyle hitap edecek ve arkas?ndan 36. Kurultayda genel Ba?kan seçilen K?l?çdaro?lu’na, kurultaya davet edildi?i halde icabet etmeyip arkas?ndan kutlama telgraf? çekeceksin. Bu da anla??labilir bir tav?r m?d?r bilemem.

 

Kurultay ve sonras?

 

CHP’nin 36. Ola?an kurultay? büyük bir co?kuyla yap?ld?. Kurultay s?ras?nda imza konusunda, divan?n yetersizli?i nedeniyle baz? gereksiz tart??malar d???nda ba?ar?yla sürdü.

Beni memnun eden ise delegelerin partiye sahip ç?kmalar? olmu?tur. Yapt???m ça?r?, “ Parti Meclisine aday olanlar, önce aynada kendinize bak?n. Resimlerinizi ve geçmi?inizi de?erlendirin. Sonra da ba??n?z? iki elinizin aras?na alarak dü?ünün ve aday olmaya sonra karar verin” demi?tim. Belli ki, birçok partili buna uymu?. Uymayanlara ise Kurultay delegeleri gereken cevab? vermi?tir.

Parti Meclisine geçti?imiz kurultaylarda oldu?u gibi bir gün önce tüzü?ün 12. Maddesine göre üye olup kurultay günü PM’ye seçilenlerin olmamas?yd?. Ayr?ca yine parti taban?nda istenmeyen hatta bu görevi yapt?klar? halde partiye faydas? olmayan baz? isimlerin elenmesi de yerinde bir karard?.

Parti Meclisine seçilen ve bundan sonra partiyi yönetecek ve ülkeyi yönetmeye talip olanlar?n, partinin Kurtulu? Sava?? s?ras?nda kuruldu?u gerçe?ini unutmadan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile onun silah arkada?lar? olan dedelerimizin, can verip, kan ak?tarak yokluk ve zorluk içinde kurduklar? ve biz torunlar?na emanet ettikleri ülkemizi ve Cumhuriyetimizi korumak zorunda olduklar?n? ve bunun için yap?lmas? gereken her ?eyi yapmalar? dile?imdir.

 

Türkiye ve Türk isimleri  kald?r?l?yor.

Daha önce AKP iktidar? ba?ta Valilikler olmak üzere birçok yerde T.C. ibaresini kald?rtm??t?. Hala oralarda  T.C. ibareleri var m? yok mu? Bilmiyorum.

?imdi Türk Tabipler Birli?i, “Sava? halk sa?l??? sorunudur” dedikleri için terör propagandas? yapt?klar? için göz alt?na al?nm??lar ve yap?lan soru?turma sonras?nda Adli Kontrol Sistemi  ko?ulu ile serbest b?rak?ld?lar.

Bu karar MHP Genel ba?kan? ile AKP genel Ba?kan?’n?n ho?una gitmemi? olsa gerek ki, dün yap?lan gurup toplant?lar?nda ver yans?n ettiler.

Hatta AKH Genel Ba?kan? Erdo?an, gurup sonras?nda Tabipler Birli?i ad?ndaki. Tür ve Barolar Birli?i ad?ndaki Türkiye kelimelerinin Bakanlar Kurulu kar? ile kald?r?laca??n? belirtti.

Ba??nda Türk ve Türkiye olan onlarca kurum. Kurulu? ve STK var. Onlara da s?ra gelir mi, gelmez mi bilemem. Ne olur ne olmaz onlar?n ad?n? vermiyorum.

 

Mustafa DOLU

Halk?n Avukat?

Ba?yazar, Genel Yay?n Yönetmeni

 

0 Yorum